pensioen

Heeft mijn gezin voldoende aan het nabestaandenpensioen?

Vanuit de sociale zekerheid is er iets geregeld bij het overlijden van de partner. Vertrouw niet volledig op de regeling. Het kan beter!

De Sociale Verzekeringsbank verstrekt zogenaamde ANW-uitkeringen. Hier bestaat recht op bij het overlijden van je partner, maar er gelden wel voorwaarden. De achterblijvende partner moet voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt zijn. Als de partner dat niet is, bestaat er toch nog recht op een uitkering tot het jongste kind 18 jaar is. De uitkering bedraagt 70 procent van het netto minimumloon. Een eigen inkomen van de achterblijvende partner heeft invloed op de hoogte van de uitkering. Ook door een huisgenoot vanaf 21 jaar oud kan de uitkering verlaagd worden. Wat zijn de alternatieven?

Bestaat er recht op een partnerpensioen?

In pensioenregelingen is vaak ook een partnerpensioen opgenomen. Deze keert uit vanaf de overlijdensdatum van de deelnemer aan de pensioenregeling. Voor het in aanmerking komen van het partnerpensioen kan als eis gesteld worden dat de partners gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Soms volgt er ook een uitkering als er sprake is van samenwonen. De uitkering is bijvoorbeeld 70 procent van het ouderdomspensioen, maar door pensioengaten valt de uitkering vaak lager uit dan verwacht.

Niet altijd is partnerpensioen meegenomen

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Vanuit de bedrijfstak of de CAO is vaak wel een verplichting vastgelegd voor werkgevers. Het bestaan van een pensioenregeling wil nog niet zeggen dat er ook een partnerpensioen is opgebouwd. Bij wisseling van werkgever kan het opgebouwde partnerpensioen bij de oude werkgever ook nul zijn. Om de kosten te drukken wordt er vaak voor gekozen om voor het partnerpensioen geen vermogen op te bouwen. Er volgt in dat geval uitsluitend een uitkering als de overleden partner tot het overlijden bij de betreffende werkgever heeft gewerkt.

Hoe kom ik erachter wat er opgebouwd is?

Waar recht op bestaat bij overlijden van de partner is niet eenvoudig om inzicht in te krijgen. Hiervoor moet je inzicht hebben in de pensioenregelingen. Daarnaast moet je ook weten waar je vanuit de overheid recht op hebt. Ook het spaarvermogen en een eventuele overwaarde in het huis kunnen hierbij een rol spelen. Vergeet de aan de hypotheek gekoppelde overlijdensrisicoverzekering niet.

Het inzicht krijgen en het opvullen van hiaten kunnen wij jou bij helpen. Je gaat er vanuit dat jullie samen oud en gezond blijven. Maar als dat niet zo is, ben je achteraf opgelucht dat het financieel goed geregeld is. Meestal wordt wel nagedacht over de uitvaartverzekering, maar de financiële nasleep voor het gezin wordt vaak vergeten.

Direct vrijblijvend contact met een pensioenadviseur